Finanšu instrumentu tirgu direktīva

01.11.2007. stājās spēkā Eiropas Parlamenta un padomes Direktīva 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem (turpmāk tekstā — MiFID).

MiFID mērķis ir izveidot integrētu finanšu tirgu, kurā tiek efektīvi aizsargāti ieguldītāji un tiek nodrošināta vispārējā tirgus efektivitāte un integritāte. LR tiesību MiFID tika ievests galvenokārt ar 08.11.2007. Finanšu instrumentu tirgus likuma grozījumiem.

MiFID regulē ieguldījumu brokeru sabiedrību un kredītiestāžu, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus (turpmāk tekstā — ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs), pakalpojumu sniegšanu.

Viens no nozīmīgākajiem MiFID jaunievedumiem ir klientu klasificēšana. Saskaņā ar MiFID noteikto, ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam pirms ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas katram klientam jāpiešķir viens no šādiem statusiem: privāts klients, profesionāls klients vai tiesīgais darījumu partneris. Statuss klientam tiek piešķirts, pamatojoties uz klienta iepriekšējo pieredzi un zināšanām finanšu instrumentu jomā, kā arī klienta darbības raksturojumiem, un tas nosaka ieguldījumu pakalpojuma sniegšanas specifiku, t.sk. klienta rīkojumu izpildes noteikumus, klientam piemērojamu informācijas atklātību, aktīvu turēšanas noteikumus, kā arī klientam piemērojamu aizsardzību. Ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs informē visus klientus, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, par viņiem piešķirto statusu. Klientiem, kuriem ir piešķirts privāta klienta statuss, LR normatīvie akti paredz visaugstāko interešu aizsardzības līmeni, jo tiek uzskatīts, ka privātiem klientiem ir mazāka pieredze un zināšanas ieguldījumu jomā.

Klientam ir tiesības pieprasīt, lai ieguldījumu pakalpojuma sniedzējs piešķirtu tam citu klienta statusu. Privāta klienta statusu var mainīt uz profesionāla klienta statusu. Pirms profesionāla klienta statusa piešķiršanas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs rakstiski brīdina klientu par ieguldītāja aizsardzības tiesību zaudēšanu. Profesionāla klienta statusu var piešķirt gan attiecībā uz ieguldījumu pakalpojumiem kopumā, gan attiecībā uz konkrētu darījumu vai finanšu instrumentu. Profesionāli klienti var mainīt statusu uz privātu klientu vai tiesīgu darījumu partneri. Tiesīgais darījumu partneris var mainīt statusu uz profesionālu vai privātu klientu.