EMIR regulas prasības

Kas ir EMIR?

European Market Infrastructure Regulation (turpmāk tekstā — EMIR) — Eiropas normatīvo dokumentu kopums par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, no kuriem galvenā ir Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem (derivatīviem), centrālajiem kontrahentiem un tirdzniecības repozitorijiem. Ar EMIR normatīvo dokumentu tekstu var iepazīties, sekojot šai saitei: eur-lex.europa.eu

EMIR attiecas uz darījumiem ar visiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kuru pilns uzskaitījums norādīts Directive 2004/39/EC Annex I. Section C. 4. – 10. punkti, kas pieejama pēc šīs saites: eur-lex.europa.eu

No 2017. gada 1. novembra, lai veiktu darījumus ar visiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, juridiskām personām, neatkarīgi no tas rezidentes valsts, ir jābūt LEI numuram.

Galvenie pienākumi, ko uzliek EMIR:

  • atskaišu iesniegšana par darījumiem speciāli izveidotam darījumu reģistram — tirdzniecības repozitorijam (TR — Trade Repository);
  • centralizēts klīrings ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem;
  • risku mazināšanas pasākumi.

Ziņošana par darījumiem

Atbilstoši EMIR, juridiskām personām — ES rezidentiem, kas veic darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, ir pienākums par tādiem darījumiem ziņot vienā no tirdzniecības repozitorijiem.

Tirdzniecības repozitoriji ir speciāli izveidotas organizācijas, kuru mērķis ir apkopot, apstrādāt, analizēt, glabāt un nodot uzraudzības iestādēm informāciju par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem.

Ziņot par darījumu tirdzniecības repozitorijā nepieciešams nākamajā dienā pēc darījuma noslēgšanas / mainīšanas / atcelšanas (T+1, kur T ir darījuma noslēgšanas / mainīšanas / atcelšanas datums).

Detalizēta informācija par tehniskajiem standartiem un ziņošanas biežumu tirdzniecības repozitorijam atbilstoši EMIR ir aprakstīta Regulā Nr. 1247/2012, kas pieejama pēc šīs saites: eur-lex.europa.eu

EMIR ļauj darījuma dalībniekam deleģēt ziņošanas pienākumu citam darījuma dalībniekam vai trešajai pusei.

Lai iesniegtu atskaites, juridiskajām personām — ES rezidentiem ir jāsaņem LEI numurs.

Kas ir LEI numurs?

LEI numurs (Legal Entity Identifier) ir unikāls 20 zīmju burtu-ciparu kods, kas identificē katru juridisko personu, kura ir finanšu tirgus dalībniece kā viena no darījuma pusēm.

LEI numuru var saņemt, izmantojot specializēto reģistratoru pakalpojumus.

Aktuāls iestāžu, kas specializējas LEI numuru reģistrācijā, saraksts, ir pieejams šeit: www.leiroc.org

LEI numura reģistrācijas procedūra var aizņemt līdz divām nedēļām. Par LEI numura reģistrāciju un uzturēšanu var tikt piemērota komisijas maksa.

Mēs esam gatavi palīdzēt klientiem gan LEI numura saņemšanā, gan citu EMIR prasību izpildē.

Risku mazināšanas pasākumi

Risku mazināšanas pasākumi ietver:

  • savlaicīgu darījumu apstiprināšanu;
  • portfeļu kompresiju;
  • strīdu risināšanas procedūru.

Klīringa saistības

Atbilstoši EMIR, klientam būs pienākums ar centrālo kontrahentu starpniecību veikt ārpusbiržas atvasināto finanšu instrumentu klīringu spekulatīvo darījumu gadījumos, ja darījumu nominālsumma pārsniedz klīringa limitu.  

Limitu, sākot ar kuru iestājas saistības veikt klīringu, nosaka European Securities and Markets Authority (ESMA). Katram aktīvu veidam limits tiek noteikts atsevišķi un tiek regulāri pārskatīts. 

Spēkā esošie klīringa limiti pa aktīvu veidiem ir noradīti ESMA tīmekļa vietnē www.esma.europa.eu

Klīringa limitu aprēķinos netiek ņemti vērā darījumi, kas tiek slēgti ar mērķi samazināt komercdarbības riskus.

Detalizētāka informācija par EMIR regulas izpildi pieejama dokumentā «Questions and Answers» ESMA organizācijas tīmekļa vietnē: www.esma.europa.eu