Garantēto atlīdzību izmaksas jautājumi un atbildes

Cik lielu summu valsts izmaksās katram bankas klientam?

Valsts katram klientam katrā Latvijas bankā garantē 100 000 eiro, noguldījumu nepieejamības gadījumā nodrošinot izmaksu no Noguldījumu garantiju fonda (NGF).

Likvidējamai ABLV Bank, AS ir pietiekami likvīdie aktīvi, lai nodrošinātu visas summas atmaksu NGF.

Par kāda veida līdzekļiem bankā klientam pienākas garantētā atlīdzība?

Atlīdzības izmaksa tiek nodrošināta par visu veidu noguldījumiem visās valūtās, apmērā, kas nepārsniedz 100 000 eiro visos kontos kopā, ieskaitot kontus, kas atvērti iestādes filiālēs. Valsts garantētā summa attiecas gan uz noguldījumiem, gan uz norēķinu kontu atlikumiem, gan algu kontiem, krājkontiem u.c. Par noguldījumiem, kas nepārsniedz 100 000 eiro, atlīdzība tiek izmaksāta pilnā noguldījuma apmērā.

Peļņas procenti tiek iekļauti izmaksājamās atlīdzības summā, iekļaujot tos procentus, kas aprēķināti līdz noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienai, ja vien kopējā izmaksājamā summa nepārsniedz 100 000 eiro.

Kam pienākas garantētā atlīdzība līdz 100 000 eiro?

Garantētā atlīdzība līdz 100 000 eiro pienākas visiem bankas klientiem – gan fiziskām, gan juridiskām personām, gan rezidentiem, gan nerezidentiem. Garantētā atlīdzība attiecas arī uz Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu kontiem bankā (ja šo iestāžu budžets nepārsniedz 500 000 eiro).

Kad sāksies garantētās atlīdzības izmaksa?

Garantētās atlīdzības izmaksa sākās 2018. gada 3. martā.

Tiesības saņemt garantēto atlīdzību noguldītājiem būs vēl piecus gadus pēc noguldījumu nepieejamības iestāšanās.

Kādā valūtā varēs saņemt naudu?

Atbilstoši likumam garantētā atlīdzība tiek izmaksāta eiro. Ja noguldījumi ir bijuši citās valūtās, tie tiek konvertēti eiro. Normatīvie akti neparedz kompensāciju par valūtas konvertācijas zaudējumiem.

Vai garantētā atlīdzība pienākas par subordinēto aizdevumu bankai?

Nē, subordinētais aizdevums ir viens no izņēmumiem, par kuru nepienākas garantētā atlīdzība.

Kā tiks noteikta izmaksājamā naudas summa?

Bankas grāmatvedības reģistros ir saglabāta informācija par visiem klientiem, kuriem ir tiesības uz garantēto atlīdzību, un to noguldījumu apmēru. Šo informācijas bāzi uzrauga un pārbauda arī FKTK.

Vai iespējams saņemt lielāku garantēto atlīdzību un kam tāda pienākas?

Jā, ir daži darījumu veidi, kuros iesaistītajām fiziskajām personām ir tiesības pretendēt vēl uz papildu atlīdzību (līdz 200 000 eiro), t.i., kopā ar standarta garantiju kopā līdz 300 000 eiro. Šāds gadījums ir, ja pēdējos trīs mēnešos kontā ieskaitītie līdzekļi iegūti no nekustamā īpašuma pārdošanas, valsts sociālajām kompensācijām, kādu zaudējumu atlīdzināšanas vai kompensācijas par nepatiesu notiesāšanu.

Vai klients saņems garantēto atlīdzību, ja konts bankā ir apķīlāts?

Nē, garantētās atlīdzības izmaksa šādam klientam tiks nodrošināta tikai par summu, kas klientam bija pieejama noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienā. Ja zvērināts tiesu izpildītājs vai nodokļu administrators ir vērsis piedziņu pret klienta finanšu līdzekļiem bankā, attiecīgi piedzenamā summa līdz valsts garantijas limitam 100 000 eiro tiks pārskaitīta zvērinātam tiesu izpildītājam vai nodokļu administratoram. Ja pēc norēķināšanās ar tiesu izpildītāju vai nodokļu administratoru daļa no apķīlātas summas tiks atbrīvota, klientam būs iespēja saņemt atlikušo garantēto atlīdzību vēlāk. Šajā gadījumā piecu gadu noilgums (kura laikā var saņemt garantēto atlīdzību) tiek skaitīts no dienas, kad garantētā atlīdzība vai tās daļa kļuvusi brīvi pieejama klientam.

Kas notiks ar naudas līdzekļiem, kas ieskaitīti klienta kontā nākamajā darba dienā pēc FKTK 23.02.2018. lēmuma par bankas darbības ierobežojumiem pieņemšanas?

Visiem noguldītājiem, kuri atbilst to klientu kategorijai, kuriem pienākas garantētā atlīdzība, neatkarīgi no tā, kad naudas līdzekļi ir ieskaitīti kontā, pienākas garantētā atlīdzība līdz 100 000 eiro.

Ko darīt kredītņēmējiem, kuriem ir kredīts likvidējamā ABLV Bank, AS?

Šiem klientiem ir jāpilda savas saistības. Kamēr kredītlīgums tiek pildīts, tikmēr nevienam nav tiesību neko mainīt tā nosacījumos vai piedzīt no klienta kredītu pirms noteiktā termiņa. Klientam nav jāsatraucas, kamēr viņš laikā pilda savas saistības.