Likumā noteiktā kreditoru prasību apmierināšanas secība

Atjaunots 2018. gada 21. jūnijā, plkst.12:00

Šā gada 5.martā ABLV Bank, AS iesniedza Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK) bankas iesnieguma projektu par pašlikvidāciju. Likvidācijas pasākumu mērķis ir apmierināt visus klientu un citu kreditoru prasījumus pilnā apmērā. FKTK 2018.gada 12.jūnijā ir akceptējusi bankas akcionāru sapulces lēmumu par pašlikvidāciju, kas uzskatāms par bankas pašlikvidācijas uzsākšanas dienu.

Pēc likvidācijas procesa uzsākšanas visiem kreditoriem, kuri saskaņā ar bankas grāmatvedības datiem būs uzskatāmi par kreditoriem, tiks nosūtīts oficiāls paziņojums par likvidācijas uzsākšanu. Šajā paziņojumā kreditori tiks aicināti pieteikt savus prasījumus trīs mēnešu laikā, norādot prasījuma pamatojumu un apmēru, kā arī iesniedzot aktuālos identifikācijas dokumentus.

Pēc kreditoru pieteikšanās perioda beigām likvidatori sagatavos kreditoru sarakstu, nosakot norēķināšanās kārtību ar kreditoriem saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 191.- 195.pantā noteiktajām prasībām.

Kreditoru prasījumi, saskaņā ar augstāk minētām prasībām, tiks apmierinātas šādā secībā:
 1. Noguldītāji līdz 100 000 euro.
  Noguldītāji, kuriem saskaņā ar likumu pienākas garantētā atlīdzība segtā noguldījuma apmērā, un kuri zaudēja prasījuma tiesības pret ABLV Bank, LAS attiecībā uz šo summu.
  Garantēto atlīdzību izmaksas jau sāktas šā gada 3.martā un šim mērķim banka Noguldījumu garantiju fondam pārskaitījusi vairāk kā 480 miljonus euro. Šīs kārtas prasījumi jau tiek izmaksāti Citadele banka, AS un uz tiem vairs nav jāpiesakās.
 2. Noguldītāji, kuru noguldījumu (pamatsummas) pārsniedz segto noguldījumu – noguldītāji, kuriem pēc pirmās (garantētās) kārtas noguldījuma 100 000 euro saņemšanas no Citadele banka, AS joprojām ir naudas atlikums ABLV Bank, LAS kontā. 
  Vēlamies vērst jūsu uzmanību, ka šajā kārtā ietilpst fiziskas personas, mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likuma izpratnē.1
  • Likumā noteiktais

   1 Šajā likumā noteikts, ka mikrouzņēmums, mazais un vidējais uzņēmums — komercsabiedrība atbilstoši Eiropas Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regulas Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.pantu (dokuments attiecas uz EEZ) pielikumā minētajam kritērijam attiecībā uz gada apgrozījumu, kas izriet no sabiedrības gada pārskata (papildus informācija http://viaa.gov.lv/library/files/original/2_Regula_EK_651_2014_Latv.pdf).

   Tādējādi, lai konstatētu, vai kreditors atbilst mikrouzņēmuma, mazā un vidējā uzņēmuma kategorijā, par datu avotu tiks izmantots gada pārskats ar atzīmi par iesniegšanu atbilstošā valsts institūcijā:

   1. Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem – gada pārskata, kas sagatavots atbilstoši attiecīgajiem tiesību aktiem;
   2. EEZ un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) valstī reģistrētiem uzņēmumiem – gada pārskata, kas sagatavots atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem;
   3. uzņēmumiem, kas reģistrēti ārpus EEZ un ESAO – gada pārskats, kurš ir sagatavots atbilstoši tās jurisdikcijas prasībām un ir iesniegts tās valsts iestādē, kurā ir iesniedzami šādi dokumenti, ar iestādes atzīmi par saņemšanu.

   Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem par apliecinājumu, ka tie ietilpst mikrouzņēmumu kategorijā, var kalpot arī informācija no valsts iestādēm, ka konkrētais uzņēmums ir reģistrēts kā mikrouzņēmums. Ja kreditors neatbilst minētajām prasībām, tā prasījums tiks apmierināts kopā ar pārējiem kreditoriem (pēc uzskaitījuma 7.kārtā).

 3. Iespējamie ABLV Bank, AS darbinieku prasījumi attiecībā uz darba samaksu, neizmaksātiem atvaļinājumiem, atlaišanas pabalsti.
 4. Nodokļu un citi maksājumi (parādi) valsts budžetā un pašvaldību budžetos, kā arī noteikti tranzītkredīti.
 5. Parādi kreditoriem, kuri izveidojušies, kredītiestādei pieņemot izpildei, bet neizpildot klienta maksājuma uzdevumus par naudas pārskaitīšanu valsts vai pašvaldības budžeta kontos.
 6. Valsts prasījumi par valsts garantēto kredītu atmaksāšanu.
 7. Pārējie kreditori — pamatsummas (piemēram, tie noguldītāji, kas nekvalificējas 2.kārtai; parastās obligācijas, prasījumi, kas nav saistīti ar finanšu pakalpojuma saņemšanu (piemēram, kas izriet no līguma vai rēķina)).
 8. Procentu maksājumi — par tādiem prasījumiem, kas ir pieteikti noteiktā trīs mēneša termiņā.
 9. Kreditori, kuri būs pieteikušies pēc noteiktā trīs mēnešu termiņa, tajā skaitā procentu maksājumi par tādiem prasījumiem.
 10. Prasījumi par līdzekļiem, kurus kreditori aizdevuši kredītiestādei uz noteiktu laiku ar nosacījumu, ka pirms termiņa tos var pieprasīt vienīgi kredītiestādes likvidācijas gadījumā (subordinētās saistības).

Saistības ar akcionāriem tiks segtas pēc visu kreditoru kārtu prasījumu pilnīgas apmierināšanas, kā to nosaka Kredītiestāžu likuma 195.pants.

FKTK iesniegtajā pašlikvidācijas plānā kreditoru saistības plānots segt, veicot visas brīvās naudas izmaksu vienu reizi ceturksnī, lai daļēji, bet vienādā proporcijā segtu vienas kārtas kreditoru prasījumus visiem šīs konkrētās kārtas kreditoriem. Pašlaik provizoriski plānots, ka pirmās izmaksas kreditoru prasījumu segšanai varētu uzsākt 2018.gada 4.ceturksnī.