Likumā noteiktā kreditoru prasību apmierināšanas secība

Šā gada 5.martā ABLV Bank, AS iesniedza Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK) bankas iesnieguma projektu par pašlikvidāciju. Likvidācijas pasākumu mērķis ir apmierināt visus klientu un citu kreditoru prasījumus pilnā apmērā. FKTK 2018.gada 12.jūnijā ir akceptējusi bankas akcionāru sapulces lēmumu par pašlikvidāciju, kas uzskatāms par bankas pašlikvidācijas uzsākšanas dienu.

Pēc likvidācijas procesa uzsākšanas visiem kreditoriem, kuri saskaņā ar bankas grāmatvedības datiem būs uzskatāmi par kreditoriem, tiks nosūtīts oficiāls paziņojums par likvidācijas uzsākšanu. Šajā paziņojumā kreditori tiks aicināti pieteikt savus prasījumus trīs mēnešu laikā, norādot prasījuma pamatojumu un apmēru, kā arī iesniedzot aktuālos identifikācijas dokumentus.

Pēc kreditoru pieteikšanās perioda beigām likvidatori sagatavos kreditoru sarakstu, nosakot norēķināšanās kārtību ar kreditoriem. Saskaņā ar Latvijas Republikas Kredītiestāžu likuma Pārejas noteikumu 78. punktu Sabiedrības un tās kreditoru tiesiskajām attiecībām, nosakot kreditora prasījuma apmierināšanas kārtu, ir piemērojami minētā likuma redakcijas, kas bija spēkā līdz 2018. gada 14. novembrim, 191. – 195. pantu noteikumi.

Kreditoru prasījumi, saskaņā ar augstāk minētām prasībām, tiks apmierinātas šādā secībā:
 1. Noguldītāji līdz 100 000 euro.
  Noguldītāji, kuriem saskaņā ar likumu pienākas garantētā atlīdzība segtā noguldījuma apmērā, un kuri zaudēja prasījuma tiesības pret likvidējamo ABLV Bank, AS attiecībā uz šo summu.
  Garantēto atlīdzību izmaksas jau sāktas šā gada 3.martā un šim mērķim banka Noguldījumu garantiju fondam pārskaitījusi vairāk kā 480 miljonus euro. Šīs kārtas prasījumi jau tiek izmaksāti Citadele banka, AS un uz tiem vairs nav jāpiesakās.
 2. Kredītiestāžu likuma 192. panta 11. punktā norādītā kārta
  Noguldītāji, kuru noguldījumu (pamatsummas) pārsniedz segto noguldījumu – noguldītāji, kuriem pēc pirmās (garantētās) kārtas noguldījuma 100 000 euro saņemšanas no Citadele banka, AS joprojām ir naudas atlikums likvidējamā ABLV Bank, AS kontā.
  Vēlamies vērst jūsu uzmanību, ka šajā kārtā ietilpst fiziskas personas un mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi (turpmāk – MVU) Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likuma izpratnē.1

  • Likumā noteiktais un kreditora MVU statusa noteikšanas principi

   1 Šajā likumā noteikts, ka mikrouzņēmums, mazais un vidējais uzņēmums — komercsabiedrība atbilstoši Eiropas Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regulas Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.pantu (dokuments attiecas uz EEZ) pielikumā minētajam kritērijam attiecībā uz gada apgrozījumu, kas izriet no sabiedrības gada pārskata (papildus informācija http://viaa.gov.lv/library/files/original/2_Regula_EK_651_2014_Latv.pdf).

   Tādējādi, lai konstatētu, vai kreditors atbilst mikrouzņēmuma, mazā un vidējā uzņēmuma kategorijā, par datu avotu tiks izmantots finanšu gada pārskats, kas ir iegūts no publiskiem reģistriem, kas izmanto publisko personu (iestāžu) datus; ir ar nodokļu iestādes apstiprinājumu par finanšu pārskata saņemšanu vai ar pierādījumu, ka tas ir iesniegts nodokļu iestādei elektroniski, vai ar atzinumu, kuru sniedzis zvērināts revidents, kurš atbilst visiem tālāk uzskaitītajiem kritērijiem:

   • revidents veic savu komercdarbību kreditora reģistrācijas valstī;
   • revidenta pienākumus un atbildību nosaka spēkā esoši likumi;
   • tā darbību uzrauga publiska persona (iestāde) vai profesionālā asociācija, kurai valsts ir deleģējusi uzraudzības funkciju;
   • uz to ir attiecināms normatīvais regulējums noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, kas paredz pienākumus revidentam;
   • revidents uzņemas atbildību par sagatavoto atzinumu, t.sk., revidenta atzinumā skaidri izteikts viedoklis par to, vai gada pārskatā, arī konsolidētajā gada pārskatā, ietvertie finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par attiecīgā klienta finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu saskaņā ar attiecīgajiem finanšu pārskatu sagatavošanas principiem (standartiem) un atbilst normatīvajiem aktiem.

   Informācija iesniedzama par visiem uzņēmumiem augšup un lejup radniecīgo uzņēmumu kapitāldaļu īpašnieku ķēdē līdz fiziskajai personai — patiesā labuma guvējam. Pievērsiet uzmanību, ka saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 1. pielikuma 3. panta trešajā punktā minēto "uzņēmumi, kuriem kādas no šīm attiecībām pastāv ar fiziskas personas vai kopīgi darbojošos fizisku personu grupas starpniecību, arī ir uzskatāmi par saistītiem uzņēmumiem, ja tie pilnībā vai daļēji darbojas tajā pašā konkrētajā tirgū vai blakustirgos".

   Finanšu gada pārskatu (oriģinālu vai tā atvasinājumu) pieņem tikai latviešu, krievu vai angļu valodā, citos gadījumos Sabiedrība pieprasa iesniegt dokumenta notariāli apliecinātu tulkojumu.

   Dokumenti ir iesniedzami, kreditoram vai tā pārstāvim, ierodoties personīgi Sabiedrības birojā tās darba laikā vai nosūtot dokumentu oriģinālus vai to notariāli apliecinātas kopijas pa pastu.

   Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem par apliecinājumu, ka tie ietilpst mikrouzņēmumu kategorijā, var kalpot arī informācija no valsts iestādēm, ka konkrētais uzņēmums ir reģistrēts kā mikrouzņēmums. Ja kreditors neatbilst minētajām prasībām, tā prasījums tiks apmierināts kopā ar pārējiem kreditoriem (pēc uzskaitījuma 7.kārtā).

 3. Kredītiestāžu likuma 192. panta 2. punktā norādītā kārta
  Iespējamie likvidējamās ABLV Bank, AS darbinieku prasījumi attiecībā uz darba samaksu, neizmaksātiem atvaļinājumiem, atlaišanas pabalsti.
 4. Kredītiestāžu likuma 192. panta 3. punktā norādītā kārta
  Nodokļu un citi maksājumi (parādi) valsts budžetā un pašvaldību budžetos, kā arī noteikti tranzītkredīti.
 5. Kredītiestāžu likuma 192. panta 4. punktā norādītā kārta
  Parādi kreditoriem, kuri izveidojušies, kredītiestādei pieņemot izpildei, bet neizpildot klienta maksājuma uzdevumus par naudas pārskaitīšanu valsts vai pašvaldības budžeta kontos.
 6. Kredītiestāžu likuma 192. panta 5. punktā norādītajai kārtai
  Valsts prasījumi par valsts garantēto kredītu atmaksāšanu.
 7. Kredītiestāžu likuma 193. panta 1. punktā norādītā kārta
  Pārējie kreditori — pamatsummas (piemēram, tie noguldītāji, kas nekvalificējas 2.kārtai; parastās obligācijas, prasījumi, kas nav saistīti ar finanšu pakalpojuma saņemšanu (piemēram, kas izriet no līguma vai rēķina)).
 8. Kredītiestāžu likuma 193. panta 2. punktā norādītā kārta
  Procentu maksājumi — par tādiem prasījumiem, kas ir pieteikti noteiktā trīs mēneša termiņā.
 9. Kredītiestāžu likuma 193. panta 3. punktā norādītā kārta
  Kreditori, kuri būs pieteikušies pēc noteiktā trīs mēnešu termiņa, tajā skaitā procentu maksājumi par tādiem prasījumiem.
 10. Kredītiestāžu likuma 193. panta 4. punktā norādītā kārta
  Prasījumi par līdzekļiem, kurus kreditori aizdevuši kredītiestādei uz noteiktu laiku ar nosacījumu, ka pirms termiņa tos var pieprasīt vienīgi kredītiestādes likvidācijas gadījumā (subordinētās saistības).

Saistības ar akcionāriem tiks segtas pēc visu kreditoru kārtu prasījumu pilnīgas apmierināšanas, kā to nosaka Kredītiestāžu likuma 195.pants.

FKTK iesniegtajā pašlikvidācijas plānā kreditoru saistības plānots segt, veicot visas brīvās naudas izmaksu vienu reizi ceturksnī, lai daļēji, bet vienādā proporcijā segtu vienas kārtas kreditoru prasījumus visiem šīs konkrētās kārtas kreditoriem.