Informācija par kreditoru identifikācijas un pārstāvības dokumentiem

Aicinām kreditorus, kuri plāno pieteikt prasījumus likvidējamās ABLV Bank, AS pašlikvidācijas procesā, iepazīties ar informāciju par kreditoru identifikācijas un pārstāvības dokumentiem.

Iesniedzot kreditoru prasījumus, kreditoru identifikācijas un pārstāvības dokumenti jāuzrāda klātienē, likvidējamās ABLV Bank, AS galvenajā birojā Skanstes ielā 7 k-1, Rīgā.

Kreditora prasījuma pieteikšanai jāuzrāda dokumentu oriģināli vai to notariāli apliecinātas kopijas. Dokumentiem ir jābūt latviešu, krievu vai angļu valodā, vai ar notariāli apliecinātu tulkojumu vienā no šīm valodām.

Iesniedzot prasījumu kreditors apliecina, ka ir iepazinies, piekrīt un atzīst sev par saistošiem likvidējamās ABLV Bank, AS vispārējos likvidācijas noteikumus.

Lūdzam ņemt vērā, ka kreditoram var tikt pieprasīta papildu informācija un dokumenti, atkarībā no attiecīgajā brīdi Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību aktiem, likvidējamās ABLV Bank, AS vispārējiem likvidācijas noteikumiem, kā arī likvidējamās ABLV Bank, AS darbību un likvidāciju regulējošo institūciju lēmumiem vai citiem apstākļiem. Lēmums par dokumentu pietiekamību un atbilstību katram kreditoram tiks pieņemts individuāli, tāpēc šajā publikācijā norādīto prasību izpilde negarantē kreditora prasījuma pieteikuma pieņemšanu vai apmierināšanu.

Lūdzam ņemt vērā, ka likvidējamā ABLV Bank, AS var pieprasīt papildu dokumentus, lai veiktu pārbaudes atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un saistīto tiesību aktu prasībām, t.sk. par kreditora patiesā labuma guvējiem un saimniecisko darbību.

Šajā publikācijā norādītā informācija un skaidrojumi attiecas uz visiem klientiem un kreditoriem, tādēļ lūdzam ņemt vērā tikai to informāciju, kas attiecas uz jums.

1. Kreditors – fiziska persona

Prasījuma pieteicējs Uzrādāmie dokumenti Skaidrojumi
Kreditors - rezidents Personu apliecinošs dokuments

Personu apliecinoši dokumenti ir:
1) personas apliecība jeb elektroniskā identifikācijas karte (eID);
2) pase.

Kreditors - nerezidents

Personu apliecinošs dokuments, kurš derīgs ieceļošanai Latvijā

Kreditora pārstāvis  

 
 1. Pārstāvības dokuments, kas apliecina personas tiesības rīkoties kreditora vārdā
  
Ja kreditors ir nepilngadīga persona, jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka pārstāvis ir viens no vecākiem vai cits likumiskais pārstāvis.

Ja kreditoru pārstāv pilnvarotā persona, pilnvarai ir jābūt derīgai un noformētai notariāla akta formā. Kreditoram jārūpējas, lai visā ABLV Bank likvidācijas procesa gaitā tās rīcībā būtu derīga kreditora pārstāvja pilnvara. Lai neradītu sarežģījumus pie naudas saņemšanas, ABLV Bank iesaka iesniegt pilnvaru, kura būs derīga vēl vismaz sešus mēnešus no kreditoru prasījuma iesniegšanas termiņa beigām.

Ja pārstāvības tiesības izriet no tiesas nolēmuma, jāuzrāda tiesas nolēmumu.

 1. Personu apliecinošs dokuments

Pārstāvim - nerezidentam personu apliecinošs dokuments, kurš derīgs ieceļošanai Latvijā.

 • ja kreditoram vai pārstāvim ir mainīts vārds, uzvārds un personai nav nemainīga identifikācijas numura, tad jāuzrāda dokumenti, kas apliecina vārda, uzvārda maiņu un kuros redzams iepriekšējais vārds, uzvārds
 • ja ārvalsts tiesību aktos nav noteikta notariāla akta forma, notāram uz pilnvaras jāapliecina, ka persona, kas parakstījusi pilnvaru, ir rīcībspējīga un personīgi parakstījusies notāra klātbūtnē
 • ja atbilstoši pilnvarai, likumam vai tiesas nolēmumam kopīgas pārstāvības tiesības ir vairākām personām, tad kreditoru var pārstāvēt tikai visas pilnvarotās personas kopā
 • ja pilnvara ir izdota pirms diviem gadiem, tad papildus nepieciešams iesniegt apliecinājumu par pilnvaras neatsaukšanu

2. Kreditors – juridiska persona vai juridisks veidojums1

Uzrādāmie dokumenti Skaidrojumi
 1. Dokumenti, kas apliecina kreditora nosaukumu, juridisko formu un tiesisko reģistrāciju
Ja informācija par tiesiskās reģistrācijas faktu ir iekļauta citos kreditora iesniedzamajos dokumentos, piemēram, izziņā no komercreģistra, tad atsevišķi reģistrācijas apliecība nav jāiesniedz.
 1. Statūti un dibināšanas līgums
Ja statūti atbilstoši kreditora jurisdikcijai vai juridiskajai formai nav nepieciešami, var iesniegt tikai dibināšanas līgumu.
 1. Dokumenti, kas apliecina kreditora statusu
Piem., izziņa no komercreģistra, certificate of good standing vai reģistrācijas aģenta izsniegts certificate of incumbency. Šie dokumenti nedrīkst būt vecāki par vienu gadu.
 1. Dokumenti, kas apliecina pārstāvja pilnvaras
   
 • Likumiskie pārstāvji:

  Ja kreditoru pārstāv valde vai cita pārvaldes institūcija, ir jāuzrāda dokumenti, kas apliecina šo pārstāvju sastāvu, piemēram, dokuments par valdes iecelšanu un izziņa no komercreģistra vai reģistrācijas aģenta izsniegts certificate of incumbency. Šie dokumenti nedrīkst būt vecāki par vienu gadu.

  Ja kreditora likumiskais pārstāvis ir cita juridiska persona (piemēram, komandītsabiedrības gadījumā), ir jāuzrāda dokumenti, kas apliecina, tās reģistrāciju, kā arī dokumenti, kas apliecina šīs personas pārstāvju pilnvaras. Šiem dokumentiem formas, satura un termiņu ziņā tiek izvirzītas tādas pašas prasības kā citiem kreditora un tā pārstāvju identifikācijas dokumentiem.

 • Pārstāvji uz pilnvaras pamata:

  Gadījumos, kad kreditoru pārstāv pilnvarnieks, jāiesniedz tādi paši dokumenti, kādi jāiesniedz tad, ja kreditoru pārstāv likumiskais pārstāvis. Papildus tiem ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka likumiskie pārstāvi ir tam piešķīruši attiecīgo pilnvarojumu. Par šādu dokumentu var kalpot pilnvara. Šādas pilnvaras var izdot arī personas, kuras nav kreditora likumiskie pārstāvi, bet tikai tajā gadījumā, ja to pilnvarās ir paredzētas pārpilnvarojuma tiesības. Pilnvarām ir jābūt derīgām un noformētām notariāla akta formā. Kreditoram jārūpējas, lai visā ABLV Bank likvidācijas procesa gaitā tās rīcībā būtu derīga kreditora pārstāvja pilnvara. Lai neradītu sarežģījumus pie naudas saņemšanas, likvidējamā ABLV Bank iesaka iesniegt pilnvaru, kura būs derīga vēl vismaz sešus mēnešus no kreditoru prasījuma iesniegšanas termiņa beigām. Vēršam uzmanību, ka pilnvarnieka tiesību apjoms un termiņš nevar pārsniegt tā pilnvarotājam piešķirtās tiesības un termiņu.
  Ja kreditora pārstāvi pilnvaro cits kreditora pilnvarnieks, kas nav kreditora likumiskais pārstāvis, tad iesniedzami dokumenti, kas apliecina šī pilnvarnieka pilnvarojumu. Ja kreditora pārstāvi pilnvaro cits kreditora pilnvarnieks, kas pats ir juridiskā persona, tad jāiesniedz dokumenti, kas apliecina attiecīgās personas pilnvarojumu pārstāvēt šo juridisko personu.
  Piemēram, ja pilnvaru paraksta fiziska persona, juridiskās personas, kas ir kreditora direktors vai komplementārs, vārdā, tad Sabiedrībā ir jāiesniedz visi dokumenti, kas apliecina šī pārstāvja tiesības pārstāvēt minēto juridisko personu, kā arī šīs juridiskās personas statusu apliecinoši dokumenti.
  Šo dokumentu formai, saturam un termiņam tiek izvirzītas tādas pašas prasības kā citiem kreditora un tā pārstāvju identifikācijas dokumentiem.
 • Pilnvarojums uz tiesas nolēmuma pamata:

  Ja pilnvarojums izriet no tiesas nolēmuma, jāuzrāda tiesas nolēmumu.
 1. Kreditora pārstāvja personu apliecinošs dokuments

Personu apliecinoši dokumenti ir:
1) personas apliecība jeb elektroniskā identifikācijas karte (eID);
2) pase.

Juridiskiem veidojumiem papildus iesniedzamie dokumenti  
 1. Dokumenti, kas apliecina juridiskā veidojuma statusu, izveidošanas mērķi un nosaukumu
Atkarībā no juridiskā veidojuma struktūras var tikt pieprasīti vēl citi dokumenti.
 1. Dokumenti, kas apliecina struktūru un pārvaldes mehānismu, tai skaitā patieso labuma guvēju vai personu, kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums
 
 • ja kreditora pārstāvim vai citai personai ir mainījies uzvārds un nav nemainīga identifikācijas numura, tad jāuzrāda dokumenti, kas apliecina uzvārda maiņu un kuros redzams iepriekšējais uzvārds
 • ja ārvalsts tiesību aktos nav noteikta notariāla akta forma, tad notāram uz pilnvaras jāapliecina, ka persona, kas parakstījusi pilnvaru, ir rīcībspējīga, personīgi parakstījusies notāra klātbūtnē un ir bijusi tiesīga rīkoties juridiskās personas vārdā vai arī šis izriet no citiem iesniedzamajiem dokumentiem (piemēram, no izziņas no komercreģistra, kurā redzams, ka pilnvaru parakstījusi juridiskās personas valde)
 • ja atbilstoši pilnvarai, likumam vai tiesas nolēmumam pārstāvjiem ir kopīgas pārstāvības tiesības, tad kreditoru var pārstāvēt tikai visas pilnvarotās personas kopā
 • ja pilnvara ir izdota pirms diviem gadiem, tad papildus nepieciešams iesniegt kompānijas atbildīgās amatpersonas apliecinājumu par pilnvaras neatsaukšanu
 • Likvidējamā ABLV Bank, AS pieņem dokumentus no reģistrācijas aģentiem, kuri ir iekļauti šādu jurisdikciju reģistros: Britu Virdžīnu salas, Belīze, Seišelu salas, Angiļja, Bahamu salas, Kaimanu salas, Dominika, Maršalu salas, Sentkitsa un Nevisa.
 • Reģistrācijas aģenta izdotiem dokumentiem vai apliecinātām dokumentu kopijām jābūt pievienotam notariāli apliecinātam dokumentam, kas atspoguļo dokumenta parakstītāja tiesības reģistrācijas aģenta vārdā veikt dokumentu parakstīšanu vai dokumentu kopiju apliecināšanu reģistrācijas aģenta vārdā.

3. Citas prasības un informācija

Kreditori – mikrouzņēmumi, maza vai vidēja izmēra uzņēmumi

Gadījumā, ja kreditors atbilst mikrouzņēmuma, maza vai vidēja izmēra uzņēmuma kategorijai saskaņā ar Regulas Nr.651/20142 1.pielikumā noteikto apgrozījuma kritēriju, kreditoram ir tiesības iesniegt šo faktu apliecinošus dokumentus.

Publisko dokumentu noformēšanas prasības

Iesniedzamo publisko dokumentu3noformēšanas prasības apliecināšana ar ''Apostille'' un legalizācija:

 • Latvijas, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstu, Šveices Konfederācijas, Krievijas Federācijas, Baltkrievijas Republikas, Ukrainas, Kirgīzu Republikas, Moldovas Republikas, Uzbekistānas Republikas publiskajiem dokumentiem nav nepieciešama legalizācija vai "Apostille";
 • Ja publisks dokuments ir izdots valstī, kas ir 1961. gada 5.oktobra Hāgas konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" dalībvalsts un tā nav viena no augstāk minētajām valstīm, tad tā īstums ir jāapliecina ar apliecinājumu "Apostille".  Ir atļauts pieņemt dokumentus, kas legalizēti izmantošanai citas dalībvalsts teritorijā.
 • Ja publiskais dokuments ir izdots valstī, kas nav neviena no iepriekš minētajām valstīm, tad to sākumā nepieciešams legalizēt attiecīgās valsts kompetentajā iestādē un pēc tam to nepieciešams legalizēt Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā vai Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā attiecīgajā ārvalstī.

1 Atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 1.panta 8.apakšpunktā norādītajam termina skaidrojumam, proti, juridisks veidojums - personu apvienība, kurai ir patstāvīga tiesībspēja un rīcībspēja, kā arī veidojums, kurš nav juridiskā persona, bet kuram ir patstāvīga tiesībspēja un rīcībspēja un kura struktūrā var ietilpt dibinātājs, pilnvarotais, pārraudzītājs (pārvaldnieks) vai tiem līdzvērtīgi statusi, un labuma guvējs - ja vēl nav noteikta fiziskā persona, kura gūst labumu, - persona, kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums, jebkura cita fiziskā persona, kura faktiski īsteno kontroli pār juridisku veidojumu, izmantojot īpašumtiesības vai citus līdzekļus. ^

2 2014. gada 17. jūnija Regula Nr.651/2014 ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu. ^
3 Publiski dokumenti – a) dokumenti, ko izdevis varas orgāns vai amatpersona, kas saistīti ar valsts tiesām vai tribunāliem, ieskaitot tos dokumentus, ko izdevis prokurors, tiesas sekretārs vai tiesas izpildītājs; b) administratīvie dokumenti; c) notariālie akti; d) oficiāli apliecinājumi uz dokumentiem, ko parakstījušas privātpersonas, tādi kā oficiāli apliecinājumi par dokumenta reģistrāciju, vai par faktu, ka tas ir pastāvējis noteiktā datumā, un oficiāli un notariāli paraksta autentiskuma apliecinājumi. ^