Informācija par kreditoru konta piederību apliecinošiem dokumentiem

Rīga, Latvija, 2018. gada 18. septembris, 10:00

Kreditora prasījuma izmaksu veic uz kreditoram piederošo kontu kredītiestādē, maksājuma iestādē vai elektroniskās naudas iestādē (turpmāk – iestāde), kuru kreditors norāda kreditora prasījuma pieteikumā.

Likvidējamā ABLV Bank, AS (turpmāk – Sabiedrība) pārliecinās par konta piederību kreditoram, ievērojot šādas prasības, saņemot :

 • atbilstoši noformētu iestādes izziņu par konta piederību kreditoram (izziņas oriģināls papīra veidā ar iestādes darbinieka parakstu vai Latvijā reģistrētām kredītiestādēm elektroniski izdotas izziņas ar drošu elektronisku parakstu, piem. edoc formātā);   

 • iestādes konta izrakstu / pārskatu (konta izraksta / pārskata oriģināls papīra veidā ar iestādes darbinieka parakstu vai Latvijā reģistrētām kredītiestādēm elektroniski izdotas izziņas ar drošu elektronisku parakstu, piem. edoc formātā)   

 • iestādes konta izrakstu / pārskatu, kas sagatavots elektroniski un ar atsauci, ka dokuments ir derīgs bez paraksta;  

 • iestādes konta izrakstu / pārskatu, kuru kreditors izdrukājis Sabiedrības darbinieka klātbūtnē, izmantojot internetbanku, un kuru Sabiedrības darbinieks ir apliecinājis ar savu parakstu, veicot piezīmi, ka tas ir sagatavots viņa klātbūtnē, un norādot apliecināšanas datumu;  

 • kreditora un iestādes savstarpēji noslēgto kredīta līgumu (kredīta līguma oriģināls papīra veidā ar iestādes darbinieka parakstu un/vai zīmogu);  

 • kreditora un iestādes savstarpēji noslēgto darījumu konta līgumu (darījuma konta līguma oriģināls papīra veidā ar iestādes darbinieka parakstu un/vai zīmogu);  

 • kreditora un iestādes savstarpēji noslēgto līgumu par konta atvēršanu (konta atvēršanas līguma oriģināls papīra veidā ar iestādes darbinieka parakstu un/vai zīmogu);  

 • veiktā maksājuma uzdevuma orderi (oriģināls papīra veidā ar iestādes darbinieka parakstu un/vai zīmogu).  

Konta piederības apliecinošos dokumentus var iesniegt klātienē birojā Skanstes ielā 7/1, Rīgā, vai nosūtot oriģinālu pa pastu. Gadījumā, ja konta piederību apliecinošs dokuments ir sagatavots elektroniski, to var iesniegt, izmantojot internetbanku.

Konta piederību apliecinošos dokumentus pieņem tikai latviešu, krievu vai angļu valodā, dokumentos jābūt norādītam kreditora nosaukumam / vārdam un uzvārdam, un vismaz vienam papildus identifikācijas parametram:

 • reģistrācijas numurs / personas kods / dzimšanas datums;  
 • identifikācijas dokumenta dati (personu apliecinoša dokumenta sērija un numurs);  
 • adrese.