Par zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu izpildi

Ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2018.gada 12.jūnija lēmumu atļauts īstenot ABLV Bank, AS pašlikvidāciju. Saskaņā ar Eiropas Centrālās Bankas lēmumu ar 2018. gada 12. jūliju likvidējamās ABLV Bank, AS kredītiestādes licence ir anulēta. Visi ABLV Bank, AS, klientu noguldījumu konti ir slēgti, un sabiedrība nav tiesīga veikt norēķinu operācijas.

Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 133.pantu kreditoriem līdz 2018.gada 18.septembrim ir jāpiesaka kreditoru prasījumi. Atzītie kreditoru prasījumi, atbilstoši Kredītiestāžu likuma 139.pantam, tiek apmierināti Kredītiestāžu likuma 191.-195.pantā noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar Latvijas Republikas Kredītiestāžu likuma Pārejas noteikumu 78. punktu Sabiedrības un tās kreditoru tiesiskajām attiecībām, nosakot kreditora prasījuma apmierināšanas kārtu, ir piemērojami minētā likuma redakcijas, kas bija spēkā līdz 2018. gada 14. novembrim.

Ievērojot augstāk minēto, tiesu izpildītāju rīkojumi par likvidējamās ABLV Bank, AS, klientu kontu apķīlāšanu un tajos esošo naudas līdzekļu nekavējošu pārskaitīšanu šobrīd nevar tikt izpildīti, jo neatbilst faktiskajam tiesiskajam stāvoklim.

Informējam, ka zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumi par naudas līdzekļu apķīlāšanu un pārskaitīšanu tiks izpildīti tikai tad, kad personai, kuras naudas līdzekļi ir apķīlāti ar zvērināta tiesu izpildītāja rīkojumu, pienāks kārta naudas līdzekļu saņemšanai, atbilstoši Kredītiestāžu likuma 192.-193.pantam.

Zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu izpilde nebūs atkarīga no tā, vai zvērināta tiesu izpildītāja parādnieks būs vai nebūs pieteicis savu kreditora prasījumu.

Aicinām zvērinātu tiesu izpildītājus iesniegt esošajam likvidējamās ABLV Bank, AS likvidācijas statusam atbilstošus rīkojumus, noformējot tos kā rīkojumus par naudas līdzekļu, kas pienākas no citām personām, piedziņu.

Minētā kārtība attiecas uz zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumiem, kas saistīti ar naudas piedziņu no likvidējamās ABLV Bank, AS kreditoriem.