Jautājumi un atbildes par pašlikvidācijas procesu

Kā pieteikt kreditoru prasījumus?

Kreditoru prasījumu pieteikšanai nepieciešams aizpildīt tīmekļa vietnē www.ablv.com pieejamo veidlapu fiziskām vai juridiskām personām, vai sagatavot dokumentu brīvā formā, norādot veidlapā pieprasīto informāciju, kā arī visu citu kreditora ieskatā nepieciešamo informāciju, kas pamato viņa prasījumu.

Iesniedzot prasījumu kreditors apliecina, ka ir iepazinies, piekrīt un atzīst sev par saistošiem likvidējamās ABLV Bank, AS vispārējos likvidācijas noteikumus.

Cik ilgi tiks vērtēti kreditoru pieteikumi?

Pēc kreditoru pārbaudes metodoloģijas apstiprināšanas būs nepieciešami ne mazāk kā trīs mēneši, lai pārbaudītu kreditoru pieteikumu atbilstību un izveidotu kreditoru sarakstus. Līdz ar to provizoriski pirmās izmaksas noguldītājiem, kuriem uz likvidācijas procesa uzsākšanu bija atlikumi virs valsts garantētas atlīdzības summas, varētu sākties 2019. gada 3. ceturksnī. Izmaksas tiks sāktas ar fiziskām personām, mikrouzņēmumiem, kā arī maziem un vidējiem uzņēmumiem Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likuma izpratnē.

Kreditoru prasījumu atzīšana un apmierināšana notiks stingrā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) uzraudzībā. Likvidācijas procesam piesaistītā starptautiskā auditorkompānija EY (iepriekš Ernst&Young) attiecībā uz kreditoriem jau izstrādājusi metodoloģiju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) un sankciju atbilstības pārbaudei, kreditoru pārbaudei un izmaksu uzraudzībai.

Bankai, akcionāriem lemjot par pašlikvidāciju, bija vairāk par 23 tūkstošiem kreditoru ar kopējo prasījumu pret banku 2,96 miljardu eiro apmērā. Apmēram 80% kreditoru, kuru kopējā prasījuma summa ir vairāk kā 480 miljoni eiro, jau var saņemt savus naudas līdzekļus no bankas pārskaitītas naudas uz Noguldījumu garantiju fondu. Šos līdzekļus izsniedz banka “Citadele”.

Kāda būs kreditoru prasību apmierināšanas secība?

Pašlikvidācijas kārtība un Kredītiestāžu likums paredz kreditoru apmierināšanu šādā secībā:

  1. Noguldītājiem, kuriem ABLV Bank kontos bija līdz 100 000 eiro, garantēto atlīdzību izmaksas sāktas šā gada 3.martā. Šim mērķim ABLV Bank noguldījumu garantiju fondam ir pārskaitījusi vairāk kā 480 miljonus eiro. Šīs kārtas prasījumi jau tiek izmaksāti Citadele banka, AS un uz tiem bankā vairs nav jāpiesakās.
  2. Noguldītāji, kuriem pēc garantētās noguldījuma 100 000 eiro apmērā saņemšanas caur Citadeles banku joprojām ir naudas atlikums ABLV Bank kontos. To veido fizisko personu, mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likuma izpratnē noguldījumi to pamatsummas apmērā.
  3. Iespējamie bankas darbinieku prasījumi attiecībā uz darba samaksu, neizmaksātiem atvaļinājumiem, atlaišanas pabalsti.
  4. Nodokļu un citi maksājumi (parādi) valsts budžetā un pašvaldību budžetos, kā arī noteikti tranzītkredīti.
  5. Parādi kreditoriem, kuri izveidojušies, pieņemot izpildei, bet neizpildot klienta maksājuma uzdevumus par naudas pārskaitīšanu valsts vai pašvaldības budžeta kontos.
  6. Valsts prasījumi par valsts garantēto kredītu atmaksāšanu.
  7. Pārējie kreditori — pamatsummas (piemēram, tie noguldītāji, kas nekvalificējas 2.kārtai; parastās obligācijas, prasījumi, kas nav saistīti ar finanšu pakalpojuma saņemšanu (piemēram, kas izriet no līguma vai rēķina)).
  8. Procentu maksājumi — par tādiem prasījumiem, kas ir pieteikti noteiktā trīs mēneša termiņā.
  9. Kreditori, kuri būs pieteikušies pēc noteiktā trīs mēnešu termiņa, tajā skaitā procentu maksājumi par tādiem prasījumiem.
  10. Prasījumi par līdzekļiem, kurus kreditori aizdevuši kredītiestādei uz noteiktu laiku ar nosacījumu, ka pirms termiņa tos var pieprasīt vienīgi kredītiestādes likvidācijas gadījumā (subordinētās saistības).

Kā tiks organizēti norēķini ar kreditoriem?

Pašlaik tiek plānots, ka kreditoru prasības tiks segtas, veicot brīvās naudas izmaksu vienu reizi ceturksnī, lai pilnībā vai daļēji, bet vienādā proporcijā, segtu vienas kārtas kreditoru prasījumus visiem šīs konkrētās kārtas kreditoriem.

Provizoriski plānots, ka pirmās izmaksas kreditoru prasījumu segšanai varētu uzsākt 2019. gada 3. ceturksnī, taču par to vēl tiks sniegta papildu informācija gada otrajā pusē.

Tiklīdz tiks nodrošināti visi nepieciešamie līdzekļi attiecīgās kārtas kreditoriem pilnā apmērā, tiks uzsākta nākamās kārtas naudas līdzekļu atmaksa.

Kāpēc tika pieņemts lēmums par pašlikvidāciju?

Šādu lēmumu bankas akcionārus kā saprātīgāko piespieda pieņemt Eiropas Centrālās bankas (ECB) un Vienotā noregulējuma valdes (VNV) 23.februārī pieņemtie lēmumi. ECB 23.februārī nolēma, ka ABLV un tās meitas banka Luksemburgā ir vai, iespējams, nonāks finanšu grūtībās (failing or likely to fail). Banka ir iesniegusi Eiropas Savienības Tiesā pieteikumu, kurā lūdz izvērtēt ECB un VNV pieņemto lēmumu tiesiskumu un pieņemšanas kārtību, taču tas neatceļ pasludināto pašlikvidāciju.

Kāds ir galvenais pašlikvidācijas mērķis?

Pašlikvidācijas procesa mērķis ir apmierināt visu bankas kreditoru prasības un intereses. Pašlikvidācijas pasākumi paredz dažāda veida darbības, nodrošinot, ka ABLV pilnā apmērā izpilda saistības pret kreditoriem.

Pašlikvidācija ABLV Bank gadījumā ir labākais iespējamais risinājums, ņemot vērā to, kādā veidā iepriekš notikuši citā kārtībā ierosinātie likvidācijas procesi ar citām kredītiestādēm Latvijā, kā arī ABLV grupas lielumu.

Jāatzīmē, ka ABLV Bank pašlikvidācija būs līdz šim lielākais likvidācijas process, kāds noticis Latvijā. Likvidēta tiek uzņēmumu grupa, kuras pašreizējā aktīvu vērtība, pēc 480 miljonu eiro pārskatīšanas uz Noguldījumu garantiju fondu, ir ap 2,4 miljardi eiro.

Kā norisināsies likvidācijas process?

Pašlikvidācijas process tiks īstenots saskaņā ar FKTK iesniegto pašlikvidācijas pieteikumu un piemērojamiem Latvijas likumiem. Latvijas Kredītiestāžu likums nosaka konkrētu secību, kādā tiks apmierināti kreditoru prasījumi. Likvidatoru pienākums ir šo kārtību stingri ievērot.

Atbilstoši likumā noteiktajam, likvidatori 2018. gada 18. jūnijā publicēja oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un divos citos laikrakstos paziņojumu par bankas likvidāciju.

Kas pieņems lēmumus par pašlikvidējamo banku un kreditoru prasījumu apmierināšanu?

Lai nodrošinātu maksimālu caurspīdīgumu, bankas akcionāri ir apstiprinājusi likvidācijas komiteju, kurā darbojas sekojoši likvidatori: https://www.ablv.com/lv/about/team/leaders

Likvidācijas komitejas uzdevums ir gūt maksimālu atdevi no bankas aktīvu pārdošanas, lai apmierinātu visu kreditoru intereses. Atsevišķos gadījumos, ņemot vērā bankas aktīvu apjomu un to sarežģītību, tiks piesaistīti ārējie resursi – auditori, advokāti un citi eksperti. Neatkarīgu pašlikvidācijas procesa pieņēmumu analīzi likvidatoru atbalstam jau sniegusi starptautiska auditorfirma.

Kādi ir plānotie pašlikvidācijas termiņi?

Paredzam, ka ne vairāk kā triju gadu laikā tiks izmaksāti vairāk kā 95% no visiem noguldījumiem bankā.

Kopumā mūsu FKTK iesniegtie aprēķini paredz, ka pašlikvidācija, kas paredz virkni sarežģītu darījumu un juridisku prasību izpildi, varētu tikt pilnībā pabeigta 5 gadu laikā.

Vai pašlikvidācijas procesā jāturpina dzēst saistības (kredīta atmaksa)?

Pašlikvidācijas uzsākšana neietekmē esošo saistību dzēšanas kārtību, tādēļ, ja jums ir saistības pret likvidējamo banku, lūdzam turpināt veikt maksājumus saistību dzēšanai iepriekš noteiktajā kartībā. Kredītsaistības ir jāturpina pildīt, lai tas nepasliktinātu jūsu kā godprātīga kredītņēmēja situāciju.