Investoriem

Mēs esam lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā, kuras misija ir saglabāt un palielināt jūsu kapitālu, sniedzot šim nolūkam nepieciešamos finanšu pakalpojumus un konsultācijas.

Akcionāri

ABLV Bank pamatkapitāls ir 42 080 000 EUR — to veido 38 250 000 parastās akcijas ar balsstiesībām un 3 830 000 personāla akcijas bez balsstiesībām. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 87,05% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. Pārējās akcijas pieder bankas struktūrvienību vadītājiem, darbiniekiem, ilglaicīgiem bankas klientiem un biznesa partneriem. Bankas darbību vada valde septiņu cilvēku sastāvā. Valdē ir direktori, kuri koordinē svarīgākās bankas darbības jomas.

Darbības rādītāji

  2014 2015 2016
Finanšu rādītāji, tūkst. EUR

 
Pamatdarbības ienākumi 108 959 126 319

141 875

Pamatdarbības izdevumi 46 412 51 933 59 914
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 62 547 74 563 81 961
Bilances dati, tūkst. EUR
   
Aktīvi 4 169 844 4 928 121 3 849 586
Noguldījumi 3 406 032 3 793 192 2 901 824
Kredīti 790 247 873 499 1 012 146
Kapitāls un rezerves 226 901 281 453 321 802
Relatīvie rādītāji, %
   
ROA 1,60 1,49 1,85
ROE 28,82 27,76 27,26
Likviditātes rādītājs 74,74 82,68 78,40
Kapitāla pietiekamības rādītājs 18,80 17,27 19,58
Akciju rādītāji, EUR1
   
Dividendes uz vienu akciju 1,79 1,95 1,91
Peļņa vai zaudējumi uz vienu akciju 1,80 1,96 2,07
ABLV grupas dati
   
Aktīvi pārvaldīšanā un klientu ieguldījumi, tūkst. EUR 1 086 136 1 375 796 1 547 390
Darbinieku skaits 891 7971 827

1 Darbinieku skaita samazinājums saistīts ar izmaiņām koncerna sastāvā, kas izskaidrotas 2015. gada pārskatā, 18. pielikumā.

Bankas konsolidētie finanšu pārskati tiek sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām, pamatojoties uz darbības turpināšanas principu. Savukārt bankas ceturkšņa pārskati veidoti saskaņā ar Finanšu kapitāla un tirgus komisijas Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvajiem noteikumiem ar mērķi sniegt informāciju par bankas finansiālo stāvokli un darbības rādītājiem konkrētā periodā.

Investora kalendārs

Investora kalendārs ir ērts veids, kā investoriem iegūt nepieciešamo informāciju par visiem korporatīvajiem notikumiem, tai skaitā arī par mūsu obligācijām. Kalendārā tiek publicētas ziņas par bankas akcionāru sapulcēm, finanšu rezultātiem, obligāciju publiskajiem piedāvājumiem, emisiju parametriem, kuponu izmaksām, obligāciju dzēšanu un citas ziņas.

ABLV Bank obligācijas

Publiskās obligāciju emisijas mēs uzsākām 2011. gadā. Obligāciju emisijas tiek īstenotas, ievērojot bankas stratēģiskos mērķus — piesaistīt pietiekamus un ilglaicīgi pieejamus finanšu resursus. Obligācijas ir pievilcīgs investīciju instruments klientiem, kuri dod priekšroku ilgtermiņa noguldījumiem. Mūsu bankas obligācijām ienesīgums ir augstāks kā līdzīga termiņa depozītiem. Bankas emitētās obligācijas iespējams iegādāties un realizēt Nasdaq Riga biržā.

Kontakti investoriem

Artūrs Eglītis
ABLV grupas komunikāciju vadītājs
ABLV Bank, AS
Tel.: +371 6700 2454
e-mail: arturs.eglitis@ablv.com