Investoriem

Mēs esam lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā, kuras misija ir saglabāt un palielināt jūsu kapitālu, sniedzot šim nolūkam nepieciešamos finanšu pakalpojumus un konsultācijas.

Akcionāri

ABLV Bank pamatkapitāls ir 38 000 000 EUR — to veido 34 470 000 parastās akcijas ar balsstiesībām un 3 530 000 personāla akcijas bez balsstiesībām. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,55% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. Pārējās akcijas pieder bankas struktūrvienību vadītājiem, darbiniekiem, ilglaicīgiem bankas klientiem un biznesa partneriem. Bankas darbību vada valde septiņu cilvēku sastāvā. Valdē ir direktori, kuri koordinē svarīgākās bankas darbības jomas.

Darbības rādītāji

  2013 2014 2015
Finanšu rādītāji, tūkst. EUR


Pamatdarbības ienākumi 96 688 108 959 126 319
Pamatdarbības izdevumi 45 245 46 412 51 933
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 51 443 62 547 74 563
Bilances dati, tūkst. EUR

 
Aktīvi 3 315 366 4 169 844 4 928 121
Noguldījumi 2 776 457 3 406 032 3 793 192
Kredīti 761 268 790 247 873 499
Kapitāls un rezerves 187 037 226 901 281 453
Relatīvie rādītāji, %

 
ROA 1,36 1,60 1,49
ROE 26,29 28,82 27,76
Likviditātes rādītājs 79,20 74,74 82,68
Kapitāla pietiekamības rādītājs 17,53 18,80 17,27
Akciju rādītāji, EUR1

 
Dividendes uz vienu akciju 1,44 1,79 1,95
Peļņa vai zaudējumi uz vienu akciju 1,46 1,80 1,96
ABLV grupas dati

 
Aktīvi pārvaldīšanā un klientu ieguldījumi, tūkst. EUR 926 700 1 086 136 1 375 796
Darbinieku skaits 807 891 7972

1 Rādītāji par 2013. gadu ir retrospektīvi pārrēķināti, ievērojot 2014. gadā veikto pamatkapitāla denomināciju, kā rezultātā vienas akcijas nominālvērtība tika noteikta 1 EUR.
2 Darbinieku skaita samazinājums saistītas ar izmaiņām koncerna sastāvā, kas izskaidrotas 2015. gada pārskatā, 18. pielikumā.

Bankas konsolidētie finanšu pārskati tiek sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām, pamatojoties uz darbības turpināšanas principu. Savukārt bankas ceturkšņa pārskati veidoti saskaņā ar Finanšu kapitāla un tirgus komisijas Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvajiem noteikumiem ar mērķi sniegt informāciju par bankas finansiālo stāvokli un darbības rādītājiem konkrētā periodā.

Investora kalendārs

Investora kalendārs ir ērts veids, kā investoriem iegūt nepieciešamo informāciju par visiem korporatīvajiem notikumiem, tai skaitā arī par mūsu obligācijām. Kalendārā tiek publicētas ziņas par bankas akcionāru sapulcēm, finanšu rezultātiem, obligāciju publiskajiem piedāvājumiem, emisiju parametriem, kuponu izmaksām, obligāciju dzēšanu un citas ziņas.

ABLV Bank obligācijas

Publiskās obligāciju emisijas mēs uzsākām 2011. gadā. Obligāciju emisijas tiek īstenotas, ievērojot bankas stratēģiskos mērķus — piesaistīt pietiekamus un ilglaicīgi pieejamus finanšu resursus. Obligācijas ir pievilcīgs investīciju instruments klientiem, kuri dod priekšroku ilgtermiņa noguldījumiem. Mūsu bankas obligācijām ienesīgums ir augstāks kā līdzīga termiņa depozītiem. Bankas emitētās obligācijas iespējams iegādāties un realizēt Nasdaq Riga biržā.

Kontakti investoriem

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
ABLV Bank, AS
Tel.: +371 6777 5296
e-mail: ilmars.jargans@ablv.com